Kategóriák
Mesegyűjtemény

A beszélő csodaágy meséje

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer hét fiútestvér egy nagy házban. Hat közülök keményen és szorgalmasan dolgozott, hogy mindenük meglegyen, de a legfiatalabb fiú szörnyen lusta volt, még egy szalmaszálat se tett soha keresztbe. Bátyái egyre jobban haragudtak rá, sokszor nógatták, keressen már rendes munkát magának, de ő ügyet se vetett rájuk. Evett, ivott, aludt, és a faluban csavargott, szórakozott. Egy napon a legidősebb fiú megelégelte öccse lustaságát, és megparancsolta a feleségének, ne adjon semmit neki vacsorára. Este, mikor az ifjú naplopó hazaért, és kérte a vacsorát sógornője bejelentette: számára ma nem főztek.

– Aki nem dolgozik, ne is egyék – fűzte hozzá az asszony.

A fiú nagy haragra lobbant, hiszen soha életében nem bántak még így vele. Elhatározta, hogy tovább nem marad a házban. Másnap kora hajnalban útra kelt, hogy szerencsét próbáljon. ,,Majd megmutatom én nekik, hogy nincs szükségem a vacsorájukra!” – füstölgött magában a lusta testvér. Ahogy rábukkant az első gyalogútra, rögvest arra indult, és sokáig ment, mendegélt, Addig-addig vándorolt, míg a fáradtság le nem verte a lábáról és nem tudta útját tovább folytatni. Kimerülten érkezett el egy nagy faluhoz, és fáradtan kószált ide-oda, munkát keresve a szép nagy házak között. Végül egy áccsal találkozott, aki meghívta, finom vacsorával vendégelte meg, és szállást is adott neki éjszakára. Másnap a fiú hálából segített az ácsnak kifaragni a gerendát. Olyan nagy érdeklődéssel és szorgalommal dolgozott, hogy az ács megszerette, és édesfiaként bánt vele.

Repültek a napok és hónapok, a lusta fiúból kiváló ács lett. Az öreg ács olyan elégedett volt vele, hogy egyetlen leányát is hozzáadta feleségül. Az esküvő után az ifjú visszasüppedt szokott nemtörődömségbe. Nem dolgozott, evett-ivott, vígan élt, gondtalanul szórakozott feleségével. Az öreg ács egyre gyakrabban korholta és számtalan jobbnál jobb munkát kínált neki, de a fiú csak visszautasította. Teltek-múltak a hónapok, és az öreg ács egyre növekvő haraggal dolgozott naplopó vejére. Végül is elhatározta, hogy se lusta leányát, se vejét nem eteti ingyen többé. Kikergette őket a szép házból, és azt tanácsolta, hogy próbáljanak máshol szerencsét. Mivel azok csak ámultak-bámultak, a saját kezével lökte ki őket, és nászajándékul egy ládikót hajított a fiú után, amely ácsszerszámokkal volt megrakva.

– Itt van a nászajándék! – kiáltotta az öreg haragosan. -Ha használod is ezeket a szerszámokat, gondtalanul fogtok élni! De a házamban ne lássalak benneteket többé, hitvány hamuőrlők! – Azzal becsapta a kaput, és visszatért műhelyébe. Az ifjú és a felesége messze-messze vándoroltak, és egy kicsiny kunyhóban telepedtek le. Volt valami kevés pénzük, azzal kezdhettek volna új életet, de egy-két nap alatt elfogyott.

– Most, ha nem akarod, hogy éhezzünk, jobb lesz, ha munkához látsz – mondta az asszony.

– Mihez kezdjek? – kérdezte az ifjú. -Eredj a dzsungelbe, vágj fát, hozd haza, faragj szép bútorokat, például ágyat, szekrényt, asztalt, széket. Ha elkészültél, vidd ki a piacra, és bocsásd áruba. Abból a pénzből pedig, amit kapsz, vegyél ennivalót és ruhákat! – tanítgatta élhetetlen férjét a talpraesett asszony. Úgy is tett. Másnap már pirkadatkor útnak eredt a dzsungelbe. Fát vágott, és halomba rakta. Munka közben megéhezett és megszomjazott. Banánt tépett a közeli pálmafáról, és egy liánnak – a dzsungel kúszónövényének – méteres hosszúságú, letört szárából itta a vizet. Vállára vette a kötelet, hazahúzta a kivágott, halomba rakott és gondosan összekötözött hasábokat. Otthon nagy szorgalommal dolgozott, ágyat, asztalt, szekrényt faragott, és jó pénzért adott el mindent a piacon. Az ifjú asszony boldog volt. Nem kellett az éhezéstől félniük, és még arra is maradt pénzük, hogy szépen berendezzék házikójukat. Ezentúl így éldegéltek.

Egy napon mélyen bement az ifjú a dzsungelbe, mert jó minőségű fák után kutatott. Nagy meglepetésére két ember hangját hallotta, akik vidáman beszélgettek egymással. Hiába fordult körbe-körbe, senkit se látott, csupán két hatalmasra nőtt fa álldogált ott, ahonnan az előbb a hangok hallatszottak. Az ifjú nehéz munkával kivágta a két hatalmas fát, hazagurította őket, és gyönyörű, faragott lábú ágyat készített belőlük. Mikor a piacon árulni kezdte a csodálatosan faragott ágyat, éppen arra járt az ország királya, és azonnal megvásárolta az ifjútól. Nem sajnált érte egy zsákocska aranyat. Az ifjú boldogan cipelte haza a pénzt feleségének, a király pedig megparancsolta szolgáinak, hogy az új ágyat vessék meg selyempárnával és takaróval, mert ezentúl abban akar aludni. Jó vacsora után a király visszavonult hálószobájába, és befeküdt az új ágyba. Egyszer csak hallja, hogy az új ágy bal első lába így szól a másik háromhoz:

– Kimegyek egy kicsit csavarogni! Tartsátok rendesen az ágyat, pontosan úgy, mintha én is itt volnék. Hamarosan visszajövök! És a király látta, hogy a láb kiballag a szobából. Mivel nem tudott elaludni, csendben várta az ágyláb visszatértét. Az nem is váratott sokáig magára, megjött hamarosan.

– Hol jártál? Mit láttál? – kérdezte az ágy másik három lába.

– A király konyhájában jártam –felelte a bal első láb.

– És mit gondoltok, mit láttam? A szolgálólányokat, akik a király élelmét nagy csomagokba rakják, és saját házukba küldik! Ekkor így szólt a bal hátsó láb:

– Testvéreim, most ti hárman tartsátok az ágyat. Kószálok egy kicsit, és elmesélem nektek, hogy mit láttam! – Azzal fürgén útnak eredt. Hamarosan visszatért, és a helyére állt.

– Hol jártál? Mit láttál? – kérdezte az ágy másik három lába.

– A király kincseskamrájában jártam – felelte a bal hátsó láb. – És mit gondoltok, mit láttam? A király tiszttartóját láttam, ahogy két zsákot teletömködött arannyal, és hazavitte. A hűséges tiszttartó!

– Most rajtam a sor – szólt a jobb első láb. – Tartsátok az ágyat, testvéreim, hamarosan visszatérek! – Azzal elillant, mint a kámfor. Rövid idő múlva lihegve tért vissza, és egyenesen a helyére ugrott. – Gyalázat! Gyalázat, amit láttam! – kiáltotta felindultan.

– Meséld el gyorsan! – kérlelte az ágy másik három lába. – Miféle gyalázatról beszélsz?

– Hogyan meséljem el azt, amit láttam? – kérdezte a jobb első láb. – A királyné szobájába mentem, és ott láttam a király miniszterét. A királyné mellett ült, és csendesen beszélgettek.

– Miről beszélgettek? Mit beszéltek? – kérdezte az ágy másik három lába.

– A jobb első láb folytatta: -„Öld meg a királyt – mondotta a miniszter a királynénak -, akkor boldogan élhetünk kettesben.” „Ó, nem, nem tudom megtenni, nem tehetek ilyent!” – tiltakozott a királyné. A miniszter erre nagy haragra lobbant. Arcul ütötte a királynét, olyan erővel, hogy öt ujjának nyoma ott maradt a felséges asszony orcáján.

– Milyen borzasztó! – kiáltotta az ágy másik három lába. A király figyelmesen végighallgatta a faragott ágylábak beszélgetését, és megborzadt. Nem bírta tovább, kiugrott az ágyból, és egyenesen a királyné hálószobájába rohant. Ahogy felesége arcára pillantott, látta rajta a miniszter öt ujjának nyomát.

– Mi történt az arcoddal? – kérdezte tőle a király. A királyné rémülten ugrott talpra.

– Az arcommal? – hebegte. – Ó, igen, beütöttem az ágy sarkába.

A király testőreiért küldött. Megparancsolta nekik, hogy hozzák elébe miniszterét, tiszttartóját és a konyhán dolgozó szolgálólányokat. Ezután börtönbe záratta a királynét és a minisztert, és szigorúan megbüntette a tolvaj tiszttartót és a szolgálólányokat. A király nagyon hálás volt az ifjú ácsnak, akitől a bűvös ágyat vásárolta. Meg akarta jutalmazni, de az ifjút sehol se találta. A király ekkor kidoboltatta és kihirdettette az országban, hogy annak az embernek, aki az ágyat készítette, jelentkeznie kell a palotában. Az ifjú ács hallotta a parancsot, de azt hitte, azért keresik, mert valamit elhibázott az ágyon, és a király talán meg akarja büntetni. Annyira félt, hogy elrejtőzött a dzsungelbe. A katonák végül rátaláltak és a király elé vezették.

– Megmentetted az életemet azzal, hogy nekem adtad el azt a csodálatos ágyat – szólott a reszkető ácshoz a király. – Azért hívattalak, hogy megjutalmazzalak. Sok jó földet és egy szép házat adományozok neked ezért a kiváló munkáért. Az ifjú ács nagyon meglepődött, de őszintén hálás volt a bőkezű ajándékért. Még sok-sok esztendeig élt boldogan a szép házban feleségével, és számtalan csodálatos bútort készített. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

(Indiai népmese)

Forrás: nempese.hu

Kategóriák
Tréfás kérdések

Melyik? (1.)

Melyik árnak van tolla? – A madárnak.

Melyik a legnagyobb szem a világon? – A tengerszem.

Melyik szem tud repülni? – Az ökörszem.

Melyik madár a legjobb ács? – A fakopács.

Melyik ács üt áccsal? – A kovács a kalapáccsal.

Melyik ácsnak a legkeményebb a feje? – A kalapácsnak.

Melyik ácsnak van vasfeje és jó száraz fakeze? – A kalapácsnak.

Melyi ács süti, majd eszi meg a másik ácsot? – A szakács a kalácsot.

Melyik ács ehető? – A kalács.

Melyik ács édes? – A kalács.

Melyik áccsal érkezik a Mikulás? – A virgáccsal.

Melyik üveg illik a Mikulás fejére? – A süveg.

Melyik királynak a legnagyobb a koronája? – Amelyiknek a legnagyobb a feje.

Melyik étek az, amit nem esznek, hanem elkövetnek? – Vétek.

Melyik a legdrágább só? – A koporsó.

Melyik sót veszik legutoljára az emberek? – A koporsót.

Melyik sóba temetnek? – A koporsóba.

Melyik sóból főznek főzeléket? – A borsóból.

Melyik sóban tartunk bort? – A kosóban.

Melyik bor iszik bort? – Gábor.

Melyik szeg dülöngél? – A részeg.

Melyik szeg tud úszni? – A keszeg.

Melyik bottal lehet halat fogni? – A horgászbottal.

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Érdekességek a természetről

Tábor a természetben

Gyerekkoromban édesanyámmal rengeteget kempingeztünk. Kitekertünk a sziget végére, sátrat vertünk a Duna-parton, megtanultunk tűzrakó helyet építeni és kövekből hűtőt készíteni. Bejártuk a környéket, kirándultunk erdőn, mezőn, falvakon át. Nagyon élveztük! Épp ezért kamasz korba lépve baráti társasággal ismételtük meg ezeket az alkalmakat. Van élményünk bőven!

Általában amikor megosztok egy érdekességet a természetről, egy csokor találós kérdést vagy készítek egy kvízt, akkor ahhoz teszek egy mesét is a blogra. Ehhez most szándékosan nem kerestem és írtam semmit. Arra szeretnélek bíztatni titeket, hogy meséljetek saját gyerekkori élményeitekről. Kicsit színezzétek ki a történetet, legyen a kland még nagyobb és izgalmasabb, tegyetek bele egy csipetnyi rejtélyt, fűszerezzétek meg egy kis humorral és meglátjátok, fantasztikus mese keredik belőle!

Hogyan szervezzünk meg egy tábort a természetben?

Ha a természetben akarunk eltölteni egy-két napot, azt alaposan elő kell készíteni!

Az ideális időtartam egy hét. Kezdhetjük például hétfőn kora reggel egy kedvcsináló kis gyaloglással (legfeljebb 5 km) és haza érkezhetünk vasárnap. A legjobb, ha olyan emberekkel megyünk, akikkel jól érezzük magunkat. Hívjunk el három-négy jó barátot és mindenképp legyen velünk egy jól felkészült felnőtt is. Táborozásra a tavaszi időszak a legjobb időjárás szempontjából, ugyanakkor most, hogy itt a nyár, a nyári szünet és így a lehetőség, semmiképp se tartson vissza minket az, hogy a tavasz már elmúlt. Nyáron táborhely választásunk két fő szempontja: hogy ne legyen a környéken sok szúnyog és turista.

Helyszínnek válasszunk valami vadregényes, izgalmas és kalandos területet, ami még elég közel van a civilizációhoz ahhoz, hogy baj esetén segítséget tudjunk hívni, vagy élelmehez tudjunk jutni, amikor már mindent feléltünk. Az ideális hely közel van az erdőhöz, egy kis forrás vagy patak partjától nem messze. Az erdők belseje gyakran nagyon párás, túl nedves és hemzseg a szúnyogoktól. Fontos, hogy mindig látogassuk meg előzetesen azt a helyet, ahol táborozni szeretnénk! Amennyiben magánterületen van, be kell szerezni a tulajdonos engedélyét, vagy meg kell kérdezni az illetékes település vezetését a szabad kempingezés szabályairól és lehetőségeiről. Ellenőrizni kell, hogy a közelben található forrás vize iható-e és hogy engedélyezett-e a táborhelyen a tűzrakás. Amennyiben magán területen vagyunk, egyezzünk meg előre a tulajdonossal, hogy a felhasznált fákért mennyit kell fizetnünk.

Ahhoz, hogy a tábor működőképes legyen, ki kell osztani a feladatokat és szükségünk lesz egy táborvezetőre is. Természetesen táborvezető lehet gyerek is, akinek a felnőtt lesz a tábori tanácsadója. Fontos, hogy ha egyszer valakit megválasztottunk egy posztra, azt ne váltsuk le. Bízzunk benne és segítsük, hogy helyt tudjon állni! Egy másik megoldás lehet az is, hogy minden posztot 1-2 napig gyakrolunk, majd megcseréljük a feladatokat. Talán ez a legdemokratikusabb.

Feladatok szétosztása

Táborvezető – megkeresi a megfelelő táborhelyet, vezeti a táborverést, a karbantartást és a táborhely eredeti állapotának visszaállítását az utolsó napon.

Tűzfelelős – biztosítja a tüzifa begyűjtését, a tűzgyújtást, karbantartja és felügyeli a tüzet.

Pék – megépíti a kemencét, karbantartja, naponta egyszer kenyeret süt benne, de ez utóbbi feladatot akár a tűzfelelőssel együtt is elvégezhetik.

Konyhafőnök – megvásárolja az élelmiszereket a tábor teljes időtartamára, elkészíti az ételeket az étkezésekre, szendvicseket készít, főz és odafigyel az ételek tárolására, szükség esetén, hűtésére.

Természetbúvár – előkészíti és vezeti a természet-megfigyelő túrát.

Izgalmasabbá tehető a táborozás, ha nem sátrat visztek magatokkal, hanem menedék építésével oldjátok meg az éjszakai szállást.

Tábor berendezésénél is van pár szabály, amit jó ha betart a csapat!

Hasznos tanácsok

Mindig legyen nálatok – melyet a legjobb, ha veletek lévő felnőtt őriz meg – tűzgyújtásra alkalmas eszköz. A kihívások kedvelői azonban kipróbálhatják, hogyan lehet a természetben tüzet gyújtani gyufa nélkül. Akinek sikerül, megkaphatja az örök tűzfelelős poszotot.

Most, hogy már mindent tudtok a táborozásról, nincs más hátra, mint elővenni a térképet, a naptárt és a telefont. Keressetek a barátaitokkal egy olyan közös időpontot, amikor mindeki ráér, írjátok be a naptárba, majd bújjátok a térképet és tervezzétek meg a nyár legszuperebb tábori kalandját!

Forrás: Természet Nagy Enciklopédia – Passage Kiadó

Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A fiú, aki beleesett a vízbe

Egy fiú a folyóparton játszott, megcsúszott, és beleesett a vízbe. Sikerült megkapaszkodnia egy faágba, aztán segítségért kezdett kiabálni. Észrevett egy embert, de az afféle nagyokos volt, s ahelyett, hogy segített volna neki kimászni a vízből, inkább kioktatta:

– A vízzel nem szabad játszani! Mindig a lábunk elé kell nézni!

És így tovább. A fiú igaz, bölcs dolgokat tanult, de biztosan jobban örült volna annak, ha az ember nem prédikál, hanem inkább kihúzza a vízből.

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Hol játszott a fiú?
 2. Mi történt vele?
 3. Miben sikerült megkapaszkodnia?
 4. Mit játszott?
 5. Kit vett észre?
 6. Mit mondott neki az ember?
 7. Segített-e a fiúnak?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Csak akkor esik bele valaki a vízbe, ha megcsúszik?
 2. Miért esett bele a fiú a vízbe?
 3. Bárkivel előfordulhat, hogy megcsúszik és beleesik a vízbe?
 4. Jól tette az ember, hogy tanácsokat adott a fiúnak?
 5. Mit kellett volna tennie az embernek, amikor hallotta, hogy a fiú segítségért kiabál?
 6. A valóságban is léteznek ilyen tanácsokat osztogató emberek?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mi lehetett az oka annak, hogy a fiú beleesett a vízbe?
 • mi történik azzal, aki megcsúszik a parton?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni,…

 • hogy ne essünk bele a vízbe?
 • hogy ne csússzunk meg?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit aggahagyok!

 1. Ha a fiú megcsúszik a folyóparton, akkor belesik a vízbe. A fiú megcsúszott a folyóparton, tehát… (beleesett a vízbe).
 2. Vagy megcsúszik a fiú a folyóparton, vagy nem esik bele a vízbe. A fiú még nem esett belel a vízbe, tehát… (még nem csúszott meg a folyóparton).
 3. Ha a fiú nem csúszik meg a folyóparton, akkor nem esik bele a vízbe. A fiú beleesett a vízbe, tehát… (megcsúszott a folyóparton).
 4. Ha a fiú nem vigyáz, akkor megcsúszik, és ha megcsúszik, akkor beleesik a vízbe. Tehát, ha a fiú nem vigyáz, akkor… (beleesik a vízbe).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)

Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A három kiscica

Három kiscica, egy fekete, egy szürke meg egy fehér, meglátott egy egeret, és – uccu neki! – utána futottak. A kisegér beugrott a lisztesládába. A kiscicák – hopplá! – utána. A kisegér elszaladt. A ládából pedig három fehér cica mászott ki.

A három fehér kiscica meglátott az udvaron egy békát, és – uccu neki! – utána futottak. A béka beugrott egy ócska kályhacsőbe. A kiscicák – hopplá! – utána. a béka szépen tovaugrándozott, és a kályhacsőből előbukkant három fekete kiscica. A három fekete kiscica meglátott a tóban egy halacskát, és – uccu neki! – utána ugrottak.

A halacska elúszott, és a tóból kimászott három csuromvizes kiscica. És a három vizes kiscica elindult hazafelé. Útközben szépen megszáradtak, és olyanok lettek, mint volak. Egy fekete, egy szürke és egy fehér kiscica.

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Mit láttak meg a kiscicák?
 2. Mi után futottak a kiscicák?
 3. Miért futottak az egér után?
 4. Hová ugrottak be az egér után?
 5. Milyen színűek lettek, amikor kikászálódtak a lisztesládából?
 6. Mitől lett fehér a fekete és a szürke kiscica?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Csak akkor lesz fehér a fekete vagy a szürke kiscica, ha beugrik a lisztesládába?
 2. Mindig fehér lesz egy fekete vagy egy szürke cica, ha beugrik a lisztesládába?
 3. Azért lett fehér a fekete és a szürke kiscica, mert beleugrottak a lisztesládába?
 4. Bármelyik fekete vagy szürke cica fehér lesz, ha beleugrik a lisztesládába?
 5. Csak a liszttől lehet fehér a szürke vagy a fekete kiscica?
 6. A valóságban is beleugrálhatnak a kiscicák a lisztesládába?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mi szokott történni egy fekete vagy egy szürke kiscicával, ha beleugrik a lisztesládába?
 • mi lehetett az oka annak, hogy fehér lett a fekete és a szürke kiscica?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni,…

 • ha valami szürke, vagy fekete, és azt akarjuk, hogy fehér legyen?
 • ha azt akarjuk, hogy ne legyen fehér az, ami szükre vagy fekete?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Ha egy fekete vagy egy szürke kiscica beleugrik a lisztesládába, akkor fehér lesz. A fekete kiscica beleugrott a lisztesládába, tehát… (fehér lett).
 2. Ha egy fekete vagy egy szürke kiscica nem ugrik bele a lisztesládába, akkor nem lesz fehér. A fekete kiscica fehér lett, tehát… (beleugrott a lisztesládába).
 3. Vagy beleugrik a fekete vagy a szürke kiscica a lisztesládába, vagy nem lesz fehér. A fekete kiscica még nem lett fehér, tehát… (még nem ugrott bele a lisztesládába).
 4. Ha kiscicák kergetik a lisztesládába bújt kisegeret, akkor beugranak utána, és ha beugranak a lisztesládába, akkor fehérek lesznek. Tehát, ha a kiscicák kergetik a lisztesládába bújt kisegeret, akkor… (fehérek lesznek).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)

Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A farkas, a róka, meg a tyúk

Egyszer a farkas tyúkot hozott a szájában. Meglátta a róka. Kérdezte tőle:

– Honnan hozod ezt a tyúkot?

Azt mondja a farkas: – Dadányból.

Ahogy kinyitotta a száját, a tyúk elrepült. Egy idő múlva a farkas is látja, hogy a róka is hoz egy tyúkot a szájban. Kérdezi:

– Hát te honnan hozod azt a tyúkot? A róka jól összeszorította a fogát, úgy mondta:

– Göröcsönyből. A tyúk az ő szájából nem repült el.

Beszélgetés:

Felidéző beszélgetés

 1. Mit hozott a farkas a szájában?
 2. Mit kérdezett a róka?
 3. Mi történt, amikor a farkas kitátotta a száját?
 4. Miért tudott elrepülni a tyúk?
 5. Miért nyitotta ki a száját a farkas?
 6. Miért nem tudott a róka szájából kirepülni a tyúk?

Véleménykérő beszélgetés. mit gondoltok?

 1. Csak akkor tud kirepülni a tyúk a farkas szájából, ha a farkas kitárja a száját?
 2. Mindig ki tud repülni a tyúk a farkas szájából, ha az kinyitja a száját?
 3. Biztos, hogy mindig kireül a tyúk a farkas szájából, ha a farkas kinyitja a száját?
 4. Azért tud kirepülni a tyúk a farkas szájából, mert a farkas kinyitja a száját?
 5. Mit szeret enni a farkas?
 6. Miért volt a tyúk a farkas szájában?
 7. Az állatok a valóságban tudnak beszélgetni?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mit szoktunk csinálni, ha mondani akarunk valamit?
 • hogyan tudunk beszélni, ha valami van a szánkban?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni,…

 • hogy ne essen ki a szánkból, ami benne van?
 • hogy kiessen a szánkból, ami benne van?

Gondolatbefejező beszélgetés

 1. Ha a farkas nem nyitja nagyra a száját, akkor a tyúk nem tud megmenekülni. A tyúk meg tudott menekülni, tehát… (a farkas nagyra nyitotta a száját).
 2. Ha a farkas elég nagyra nyitja a száját, akkor a tyúk ki tud repülni belőle. A farkas elég nagyra nyitotta a száját, tehát… (a tyúk ki tudott repülni belőle).
 3. Vagy nagyra tátja a farkas a száját, vagy nem tud a tyúk megmenekülni. A tyúk még nem tudott megmenekülni, tehát… (a farkas még nem tátotta nagyra a száját).
 4. Ha a farkas mondani akar valamit, akkor kinyitja a száját. ha kinyitja a száját, akkor a tyúk kiesik a szájából. Tehát, ha a farkas mondani akar valamit, akkor… (a tyúk kiesik a szájából).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés Mesékkel – Mozaik kiadó)

Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A fagylaltárus kocsija

Egy kislány és az anyukája olyan szegények voltak, hogy gyakran kenyérre sem tellett nekik. Valahányszor a fagylaltárus arra járt a kocsijával, a kislány sóvárogva nézte, hogy a többi gyerek mohón nyalja a nagy színes, tölcséres fagylaltokat. Az árus megsajnálta, és neki ajándokozta a kocsiját.

– Ez varázskocsi – mondta – magától készíti a fagylaltot: csak meg kell mondanod, hogy milyet szeretnél. De ha az edények megtelnek, el ne felejts szólni: most elég! Attól a naptólkezdve annyi fagylaltjuk volt, amennyit csak akartak. Egyszer a kislány elment hazulról és a mama fagylaltot akart enni.

– Csokoládét és pisztáciát – mondta, és a kocsi azon nyomban elkezdett fagylaltot készíteni. Minthogy azonban a mama nem tudta, hogyan kell megállítani, olyan sok fagylaltot gyártott, hogy egész csokoládé- és pisztáciafolyó keletkezett. Már az egész utcát elöntötte a fagylalt, amikor a kislány visszajött, és azt mondta:

– Most elég! – Ám addigra a fagylalt már a házak tetejéig ért, és ha valaki a városba akart menni, utat kellett nyalnia magának a fagylalttengerben.

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Hogyan élt a kislány és az anyukája?
 2. Miért ajándékozta a fagylaltárus a kocsiját a kislánynak?
 3. Hogyan készítette a fagylaltos kocsi a fagylaltot?
 4. Mi történt, ha valaki azt mondta a kocsinak, hogy most elég?
 5. Miért kellett mondani, hogy a kocsi abbahagyja a falgylaltkészítést?
 6. Miért nem tudta abbahagyni a kocsi a fagylaltkészítést?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Mindig abbahagyta a fagylaltos kocsi a fagylaltkészítést, ha valaki azt mondta neki, hogy most elég?
 2. Azért hagyta abba a fagylaltos kocsi a fagylaltkészítést, mert valaki azt mondta neki, hogy most elég?
 3. Csak akkor hagyta abba a fagylaltos kocsi a fagylaltkészítést, ha valaki azt mondta neki, hogy most elég?
 4. Mit gondoltok, más fagylaltos kocsi is abbahagyja a fagylaltkészítést, ha azt monda valaki neki, hogy most elég?
 5. A valóságban létezik olyan fagylaltos kocsi, amelyik addig ontja a fagylaltot, amíg azt nem modnják neki, hogy “most elég”?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy...

 • mit kellett mondani a fagylaltos kocsinak, ha valaki fagylaltot akart készíttetni?
 • mi lehetett az oka annak, hogy a fagylaltos kocsi nem hagyta abba a fagylaltkészítést?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni…

 • ha azt akarjuk, hogy valami folytatódjon?
 • ha azt akarjuk, hogy valami ne folytatódjon?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Ha valaki azt mondja, hogy most elég, akkor a fagylaltos kocsi abbahagyja a fagylaltkészítést. Valaki azt mondt, hogy most elég, tehát … (a fagylaltos kocsi abbahagyta a fagylaltkészítést).
 2. Ha senki sem mondja, hogy most elég, akkor a fagylaltos kocsi nem hagyja abba a fagylaltkészítést. A fagylaltos kocsi abbahagyta a fagylaltkészítést, tehát… (valaki azt mondta, hogy most elég).
 3. Vagy valaki azt mondja, hogy most elég, vagy a fagylaltos kocsi nem hagyja abba a fagylaltkészítést. A fagylaltos kocsi még nem hagyta abba a fagylaltkészítést, tehát… (még senki sem mondta, hogy most elég).
 4. Ha senki sem mondja, hogy most elég, akkor a fagylaltos kocsi nem hagyja abba a fagylaltkészítést, és ha nem hagyja abba a fagylaltkészítést, akkor mindent eláraszt a fagylalt. Tehát, ha senki sem mondja, hogy most elég, akkor… (mindent eláraszt a fagylalt).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)

Kategóriák
Érdekességek a természetről Videótár

Mocsári teknős mentés

Ma is lesz miről mesélni!

Kertrendezés közben az egyik bokor alatt találta a fóti Vörösmarty Művelődési Ház (itt dolgozom fő állásban) gondnoka ezt a cuki kis mocsári teknőst. Tudtátok, hogy a mocsári teknős hazai tavaink egyetlen őshonos teknősféléje? Csak tiszta vízű tavakban él meg. A betelepített és a megunt házilag tartott, tavakba engedett vörösfülű ékszerteknősök agresszív szaporodása miatt komoly veszélynek van kitéve!

Mit kell tenni, ha vörösfülű ékszerteknőst találunk? Hivatalos ékszerteknős befogadó intézmény Budapesten a Fővárosi Állatkert. Ha módunkban áll, ide jutassuk el a kóbor tekiket. Amennyiben az ország másik felén találunk ékszerteknőst, nézzük meg, hol van a legközelebbi Oázis Kertészet, ahol szintén fogadnak gazdátlan teknősöket.

Mit kell tenni, ha mocsári teknőst találunk? Nyáron tojásrakó helyet keresve a víztől messzire is elcsatangolhat. Amennyiben saját élőhelyén, a természetben találunk mocsári tekit, mégha messze is a víztől, biztosak lehetünk abban, hogy vissza fog találni, nem szorul megmentésre. Nálunk, a Művelődési Ház parkolójában, főút mellett nem volt biztonságban, ezért visszavittük a gyermekvárosi tóba.

Jó utat kis teki, keress valami biztonságosabb tojásrakó helyet!

Kategóriák
Vekerdy Tamás

Mi ma is megtettük, és ti?

“Ötévesen nem angolul kell tanulni, hanem rohangálni az udvaron, a friss levegőn, látszólag céltalanul, mert attól fejlődik az agyuk. Gilisztát fogdosni, bodobácsot gyűjteni, sarazni és koszosnak lenni, rettenetesen koszosnak. Csúszni-mászni, bunkert építeni. Világgá menni.

Nem elhinni, hogy alig tizennégy évesen eldőlt minden, hanem kipróbálni lehetőleg mindent, amire lehetőség van. A frászt hozni a szülőkre, hogy nem lesz belőlünk semmi, hogy csak úgy lézengünk. Odaállni a harmadik generációs értelmiségi családban a zongora mellé és kijelenteni, hogy az asztalos szakmát választottuk.

Mert valaki nem az lesz, akinek van érettségije, hanem az, aki dolgozik. Aki munkát fektet valamibe, amihez van kedve, tehetsége, szorgalma. Aki elhivatott és a munkájának jó szakemberévé válik, legyen ács, bádogos vagy bognár. És ha elsőre nem jó szakmát választottunk, akkor legyen bátorságunk tovább állni, mert nem befejezni kell, amit elkezdtünk, hanem bátran változtatni.”

Vekerdy Tamás